با 88% تخفیف تمامی اشتراک های سایت را دریافت کنید! تا مدت محدود
ثبت نام
حسین منصوری رو به راه
مجید رضویدوست دارم
امین و امیدالان نه
محسن یگانه زندگیم سوخت
سامان جلیلی آروم جون
شروین حاجی پورآشغال

اخبار سایت

لیست خواننده ها

آکورد گیتار آهنگ شب آخر از حامیم

 آکورد گیتار آهنگ شب آخر از حامیم
دانلود PDF این آکورد
راهنمای آکوردها

C#m              F#m
ﯾﺎدﻣﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺐ دﻋﻮاﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﺶ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮن
	C#m
ﯾﻪ آدم دﯾﮕﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدی اﻧﮕﺎری ﮐﻪ داد
D
ﻣﯿﺰد ﭘﺎک ﻣﯿﮑﺮد ﻋﮑﺴﺎﻣﻮﻧﻮ
C#m           	F#m
ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯽ ﺑﮕﯽ زﯾﺮ اﯾﻦ

ﺳﻘﻒ دﯾﮕﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﯽ
D               	E
ﭼﺎره ای ﻧﺪاری ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮی ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره رو آواره ﮐﻨﯽ
F#m
ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﻬﺮو دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯿﮕﺸﺘﻢ
C#m
ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﮑﻢ
C#m
ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ رو ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدم ت
E
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ زد دﺳﺘﻢ
C#m	              F#m
ﻣﯿﻮﻣﺪم ﻫﯽ دﺳﺘﺎﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮم ﺳﺮدﯾﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮی و ﮔﺮﻣﯿﺘﻮ ﺑﺪی ﻣﻦ
D                 	C#m
وﻟﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ ﺗﻮرو ﮐﻨﺎرم ﮐﻪ دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮم
C#m	        F#m
ﺻﺒﺢ ﺷﺐ ﭼﺸﺎم ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﺑﻪ راه ﻧﯿﻮﻣﺪی
D     	       E
دﻟﻢ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻮدﺷﻮ ﮐﺸﺖ ﻣﺮد
C#m                F#m
میگفتم یعنی قراره از امشب دور باشم انقد از عشقم
D              
من همین الانم قدر چند سال دلتنگشم
D         C#m       E       F#m
شب آخرمون شب آخرمون همه خاطره های دوتایی با هممون
F#m
ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﻬﺮو دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯿﮕﺸﺘﻢ
C#m
ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﮑﻢ
C#m
ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ رو ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدم ت
E
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ زد دﺳﺘﻢ
C#m	              F#m
ﻣﯿﻮﻣﺪم ﻫﯽ دﺳﺘﺎﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮم ﺳﺮدﯾﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮی و ﮔﺮﻣﯿﺘﻮ ﺑﺪی ﻣﻦ
D                 	C#m
وﻟﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ ﺗﻮرو ﮐﻨﺎرم ﮐﻪ دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮم


آکورد ها

به این آکورد امتیاز دهید!
1
5
[3.3]
گزارش مشکل در آکورد

hassan

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آکورد های حامیم

50

دانلود فایل تا چند ثانیه دیگر شروع خواهد شد!